Het is algemeen bekend dat een ondernemer risico’s loopt. Als hij dat als eenmanszaak of in een vof doet, is hij met zijn hele vermogen aansprakelijk voor de zakelijk gemaakte schulden. Om dat te voorkómen kun je een rechtspersoon oprichten. Meestal een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Een BV heeft een of meer aandeelhouders, van wie de aansprakelijkheid beperkt is tot hun inbreng (het aandelenkapitaal). Een BV is een rechtspersoon, wat inhoudt in dat er juridisch gezien sprake is van een aparte persoon met een zelfstandig vermogen, die eigen verplichtingen aan gaat.

Omdat een BV zelf geen handelingen kan verrichten, moet er door de aandeelhouder(s) een bestuur worden benoemd. Dat bestuur bestaat uit een of meer directeuren, de zogenoemde statutair bestuurders. Als statutair bestuurder (dat mag ook een BV zijn) handel je namens de BV en ben je niet persoonlijk aan de verrichte rechtshandeling gebonden. Dat is echter niet risicoloos. Ook als je namens een BV op treedt, kun je als bestuurder aansprakelijk zijn voor jouw handelen. Er bestaat een interne aansprakelijkheid (de schade die de BV lijdt) en een externe aansprakelijkheid (de schade die een derde lijdt).

 

Interne aansprakelijkheid
In geval van interne aansprakelijkheid kan de curator zich op het standpunt stellen dat je niet als zorgvuldig handelend bestuurder hebt gehandeld. Bijvoorbeeld als je in de drie jaren voor het faillissement handelingen hebt verricht die een redelijk handelend bestuurder achterwege zou laten. Denk dan aan het ne men van onverantwoorde risico’s, handelingen die het belang van de vennootschap schaden of die in strijd zijn met de wet, de statuten, een aandeelhouderovereenkomst of de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ook loop je risico als je een besluit van de aandeelhouders tot dividenduitkering hebt goedgekeurd, zonder dat de accountant daar op papier groen licht voor heeft gegeven. Als goede bestuurder moet je er ook voor zorgen dat de boekhouding up to date is, dat de jaarrekeningen kloppen, tijdig zijn opgesteld en bij de KvK zijn gedeponeerd. Ook als de aandeelhouders die nog niet hebben goedgekeurd.

Je moet ook goed in de gaten houden wat jouw medebestuurders doen. De bestuurders zijn namelijk collectief verantwoordelijk en kunnen zich niet verschuilen achter hun interne taakverdeling. Je kunt jouw aansprakelijkheid proberen te beperken door jaarlijks aan de algemene vergadering van aandeelhouders te vragen om je décharge voor het door jou gevoerde beleid te verlenen en bij jouw ontslag finale kwijting voor alle huidige en toekomstige schade te vragen. Die geldt echter alleen voor de zaken die duidelijk uit de jaarstukken blijken.

Om voldoende verweer te hebben moet je ervoor zorgen dat je de feiten en omstandigheden die tot jouw bestuursbesluit hebben geleid, achteraf netjes kunt onderbouwen. In het licht van een faillissement doe je er dus goed aan om voor jezelf een kopie te maken van alle relevante stukken. Als de curator de sleutels eenmaal heeft, kun je daar niet meer bij en kun je dus niets meer bewijzen.

 

Externe aansprakelijkheid
In geval van externe aansprakelijkheid kan een externe schuldeiser stellen dat je onrechtmatig hebt gehandeld. Bijvoorbeeld als je verplichtingen aan bent gegaan waarvan je wist dat de BV die niet zou kunnen nakomen, of als je de nakoming bewust hebt verhinderd. Dan handel je onrechtmatig tegenover die schuldeiser. Je bent ook aansprakelijk als je de BV belastingen en premies niet meer kunt betalen en je dat niet direct (en: bewijsbaar) aan de fiscus, het UWV en het pensioenfonds hebt gemeld.

Overigens kun je aansprakelijk niet ontlopen door iemand anders of een lege BV tot formeel bestuurder te benoemen, omdat ook de feite lijk bestuurder/beleidsbepaler aansprakelijk kan worden gesteld.

Als je je aan bovenstaande adviezen houdt, is de kans klein dat je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Twijfel je of je op de goede weg bent? Wij adviseren je graag.

Menno de Neef


de Neef Advocaten
Telefoon  (0186) 751 680
E-mail menno@deneefadvocaten.nl
Website www.deneefadvocaten.nl

Bezoekadres
Beneden Oostdijk 42
3261 KX Oud-Beijerland