Regiodeal Zuid-Hollandse Delta

De eilanden Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en VoornePutten hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken en opgaven. De zes gemeenten op deze drie eilanden hebben de ambitie uitgesproken om meer de samenwerking te zoeken. In de Regio Deal werken de verantwoordelijke gemeenten samen met het Rijk aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, wonen, werken, ondernemen en recreëren te vergroten. Hiervoor trekt het Rijk 7,5 miljoen euro uit.

De Regio Deal is een investeringsprogramma van de overheid, met als doel de brede welvaart in verschillende regio’s in Nederland te verbeteren. Brede welvaart heeft betrekking op alle elementen die van invloed zijn op de kwaliteit van het leven, nu en in de toekomst. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan hierbij centraal. Van de 26 aanmeldingen zijn veertien voorstellen geselecteerd, waaronder het plan van de regio Zuid-Hollandse Delta. Voor Paul Boogaard, wethouder Gemeente Hoeksche Waard, een bevestiging dat de regio enorm veel potentie heeft.

KANSRIJKE REGIO
In de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta werkt gemeente Hoeksche Waard samen met de gemeenten Goeree-Overflakkee, Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. “Onze eilanden hebben veel gemeen,” stelt Paul. “We vinden elkaar op de thema’s Agrifood, Arbeidsmarkt, Duurzaamheid, Landschap en Toerisme & Recreatie. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze kwaliteiten opschalen en innovaties versnellen.”

INNOVATIEVE LANDBOUW
De thema’s zijn uitgewerkt in verschillende businesscases. Per thema is een verantwoordelijk bestuurder aangesteld. Paul is verantwoordelijk voor Agrifood. “Een belangrijk onderwerp is circulaire landbouw. We streven naar een circulaire agrifoodsector met een toonaangevende internationale koppositie. We zetten onder andere in op korte ketens en duurzaam en kwalitatief bodembeheer.” Een plan dat hier mooi bij aansluit is het Project Foodlab. Paul kwam twee jaar geleden met het idee om een educatief kenniscentrum over innovatieve landbouw en voeding in de Hoeksche Waard te openen. “Onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling is essentieel om te kunnen (blijven) innoveren. Onze regio zit aan het begin van de voedselketen. Er is hier ontzettend veel kennis aanwezig op het gebied van agrifood en aan vernieuwende initiatieven geen gebrek. Deze initiatieven vormen samen het Foodlab. We zoeken niet alleen de samenwerking met boeren, maar ook met andere ondernemers en scholen. Op regionaal niveau werken we aan de ontwikkeling van drie Foodlabs die samen een regionaal kenniskluster vormen. Hiermee zetten we de ZuidHollandse Delta op de kaart als innovatieve topregio op het gebied van agrifood.”

PROJECTEN
“Binnen het thema Arbeidsmarkt richten we ons onder andere op het verbeteren van de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. In de Hoeksche Waard hebben we hiervoor onder andere het platform Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) in het leven geroepen. De andere eilanden kennen een vergelijkbaar platform. Hier kunnen we in gezamenlijkheid veel meer mee doen. Ook op het gebied van Toerisme & Recreatie lopen diverse projecten. Het Haringvliet als belangrijke verbinding tussen onze eilanden heeft ontzettend veel potentie. We onderzoeken de mogelijkheden van natuurinclusieve recreatie, waarin we onze eilanden zowel fysiek verbinden, als op het niveau van de marketing. Dit biedt eveneens kansen voor ondernemers. De regio bruist van de mooie initiatieven. Samen scheppen we de juiste voorwaarden voor ondernemerschap, als basis voor groei en ontwikkeling.”